JURTÁINK

Atila Jurta

Az Atila Jurta a parkot észak-nyugati sarkában érintő ley-vonalakban fekszik, az Atila-sétány kanyarulatában. Az Atila Jurtát a 16 évig a Világ Fény-királyaként uralkodó Atiláról neveztük el, az ő szellemét kérve szenteltük fel tisztelgésünk jeléül. Atila 396-ban született valahol a Duna völgyében, gyermektúszként Honorius császár udvarában nevelkedett. Sok-sok nővel hozták kapcsolatba, ezek szentek, illetve szentté válni igyekvők voltak. Rosszak és jók középút nélkül. Felesége azonban csak egy volt, Honoria, Honorius római császár lánya, Csaba királyfi anyja. Atila Nimród után másodszor szabadítja meg a világot a rabszolgaságtól. Atila Apostol minőségben élt és halt. A teljességet élte meg. Atila a Tejút energiájával hozza a teljességet. A Teljesség minden „atilaságban”, ETELESÉGben a Teljesség, és minden teljességben az „atilaság” jelenik meg. Ez az ötödik elem, a Quinta Essentia, az Éter.

Boldog Özséb Jurta

Esztergomi Boldog Özséb a Pálos Rend megalapítója (született anno 1200., meghalt 1270 január 20. Pilisszentkereszt). Esztergomi kanonok. Szabadidejében egyházjogi műveket írt. 1246-ban lemondott kanonoki méltóságáról. Javait szétosztotta a rászorulók között, majd a Pilisszántó közelében lévő sziklás rengetegbe vonult. Menedéke a mai Kesztölc határában lévő Hármas Barlang lett. Itt élt remete életet. A barlang elé egy nagy fakeresztet állított. Egy alkalommal a kereszt előtt imádkozva csodálatos látomásban részesült: az erdő mélyén sok apró lángot pillantott meg. A lángocskák egymás felé tartottak, és végül egy tüzes fénynyalábbá olvadtak össze a kereszt előtt. 

Csaba Jurta

Csaba királyfi Atila és Honorica fiaként a Székelyek legendás vezére. A Székelyek földjén Csaba seregéből 3 ezer katona telepedett le. A mai székelyek származásukat ide vezetik vissza. „A Székelyek még nem felejtették el a szittya betűket, botokra felvésve még mai nap is használják. Telt-múlt az idő, sírba szállottak a Hun vitézek, és már az unokáik hordták a fegyvert, amikor a szomszédos népek nagy sereggel támadtak a Székelyekre. Késő éjszakáig folyt a harc, és már-már elveszett a székelység, amikor csoda történt. Az égboltozat tejútján, amelyet Hadak Útjának neveznek, egy lovas csapat jelent meg. A csapat élén Csaba királyfi vágtatott, aki a holtak szellemét új csatára vezette. Az égből leszállt csapat az ellenséget elsöpörte, azután a Hadak Útján némán visszatért a magas égbe

Emese Jurta

Emese fejedelemasszony az ősmagyar hitvilág szerint az Árpád-ház ősanyja. Férje Ügyek törzsfő, fia Álmos Vezér volt. Az Emese név jelentése lehet eme, ana, illetve eme szótő figyelembevételével „anya”. A magyarok régi hazájában élt Ügyek a feleségével, Emesével. Egyszer Emese elaludt a sátrában és megálmodta a magyarok új hazába történő vándorlását, ahol erős nemzetté fejlődik. Emesének ezután fia született, és őt nevezték Álmosnak. Azon isteni csodás eset következtében nevezték el Álmosnak, mert anyjának álmában isteni látomás jelent meg sólyom madár képében, és mintegy reá szállva áldott állapotba hozta őt.

II. Rákóczi Nagyfejedelem Jurta

Rákóczi Ferenc kimagasló személyisége történelmünknek. 1676 március 27-én született a Zemplén megyei Borsi Kastélyban. Apja I. Rákóczi Ferenc az erdélyi fejedelem, anyja Zrínyi Ilona. 12 éves korától a jezsuiták nevelték. A tiszaháti fölkelők 1703. júniusában Esze Tamás vezetésével hazahívják. „Istennel a hazáért és a szabadságért!” 1705-ben felmerült a királlyá választás gondolata, de a nemesség vezérlő fejedelemmé választja. A trencséni csatavesztés után (1708) a szabadságharc egyre nehezebb helyzetbe került.

Kisboldogasszony Jurta

Kisboldogasszony, Szűz Mária születésnapját szeptember 8-án ünnepli a keresztény világ. A Teleki-kódex Anna Legendája elmondja, hogy „Szent Annának elkövetkezvén az órája, a hétnek néminemű keddin szüle az édes Szűz Máriát. Miképpen az angyaltul megtanítottak valának, mert ő vala ez Világnak jövendő megvilágosojtója  és asszonya és tengörnek csillaga.” Kisboldogasszony a vetés ünnepe, Nagyboldogasszony az aratás záróünnepe.

Koppány Jurta

Koppány Vezér, Somogy Ország hercege, István király kortársa volt. A lázadó Vezér története nem megalapozott. Koppány apja Tar (kopasz) Zenid volt. Zenid Géza fejedelem kortársa volt. A Turul Nemzetség tagjai voltak. A krónika szerint Koppányt Vacelin ölte meg, aki István seregének Vezére volt. A másik két vezetője a seregnek német lovagok voltak. Koppány vezért Vacelin tőrbe csalta Veszprém, a királynői központ környékén. Elfogása után lefejezik. Koppány meggyilkolására István nem ad parancsot, az Vacelin műve. Koppány Vezér teste, feje nélkül a Kőröshegyi Völgyhíd keszthelyi oldalának fennsíkján van eltemetve.

Nimród Jurta

Nimród a föld első királya, az első államalapító. Megküzd és győzedelmeskedik a Földön kívüli támadásokkal szemben is. Misztikai fölényével, Isteni apostol minőségével hatástalanítja a támadó eszközöket. Ellenségei ezután a Föld első Istenének ismerik el. Nimród királyunk Noé dédunokájaként Hunor és Magor atyja. Emese álmában ősei, forrása a Hun és Magyar nemzetiségű népeknek. Így a Magyarok és Hunok ősapja.

Rika Jurta

Atila királyunknak számtalan felesége volt. Azonban egy nőt vett igazából feleségül. Szerelmükből Csaba királyfi született meg. Ki volt Ő, ki ez a Nő? Rika királynő pataka, erdeje a Rika térségben Erdélyben található Honoria a 6 éves öccsének, III Valentinianus császárnak a társcsászárnője (425 kr. u.). A gyermek Atila a császári udvarban túszként nevelkedett, itt barátságot kötöttek.  Rika ambiciózus és buja nőszemély volt. 

Foglalj időpontot.